Nařízení GDPR

 

Nařízení GDPR (nesprávně označováno za směrnici) bude v praxi uplatňováno od 25.5.2018 a týká se všech, kdo zpracovávají osobní údaje, přičemž zpracováním se rozumí také pouhé shromažďování osobních údajů. Nařízení GDPR se tak dotýká každého bytového družstva, každé mzdové účtárny apod.

Pokud bytové družstvo spravuje osobní údaje na základě právního předpisu a pouze k výkonu činnosti správy BD, nepotřebuje pro zpracování těchto údajů souhlas subjektu údajů, tj. jednotlivých vlastníků (družstevníků).

Údaje jsou zpracovávány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle práva ČR /čl. 6 odst. 1 c) a odst. 3 b) nařízení GDPR/. V  případě bytových družstev se jedná zejména o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Družstvo však bude muset subjekty osobních údajů (tj. členy BD, případně další osoby jako nájemce, podnájemce) v souladu s čl. 13 až 14 Nařízení GDPR vhodným způsobem informovat o tom, že jejich osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na základě jakého právního předpisu, kdo je příjemcem těchto osobních údajů, kdo je zpracovatelem atd. K tomuto informování může využít také elektronické prostředky – například webové stránky BD či správce apod. Pokud družstvo zpracovává také jiné osobní údaje nebo k jiným účelům (např. rodná čísla pro zjišťování insolvencí), pak potřebuje souhlas subjektu údajů, a tento souhlas musí správce být schopen kdykoliv doložit.

V případě, že ke zpracování osobních údajů využijeme jiného zpracovatele (správce domu, účetní), pak máme zákonnou povinnost využít pouze takového zpracovatele, který poskytuje dostatečnou záruku zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

!!! V případě využití zpracovatele (správce domu, účetní apod.) je potřeba, aby se zpracovatel smluvně zavázal k plnění povinností, které vyplývají z Nařízení GDPR a smlouva obsahovala povinné náležitosti dle článku 28 Nařízení. Smluvní závazek může učinit přímo v rámci smlouvy o správě domu (příkazní smlouva apod.).