Revize a kontroly

Elektro revize společných prostor            1x za 5 let
Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 3320003) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu). 
Revize hromosvodů                                    1x za 4 roky
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Kontroly hromosvodů                                 1x ročně
Revize plynových rozvodů a zařízení        1x za 3 roky
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§ 1 odst. 2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu plynů spalováním.
§ 1 odst. 3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.
Kontroly plynových rozvodů a zařízení     1x ročně
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§ 3 Kontrola zařízení
Preventivní kontroly PO                              1x ročně
Preventista požární ochrany, technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba
Revize a kontroly PHP a hydrantů              1x ročně
Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení. Hasicí přístroje vodní a pěnové. Ostatní druhy hasicích přístrojů
Přehled revizí a lhůt k jejich provádění. Klikněte ZDE.

Závěry všech revizí a kontrol jsou uloženy v písemné podobě na REKAZU a jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.